O Instituto de Estudios Vigueses ofrece un servizo de intercambio de publicacións con outras institucións, sociedades e entidades que comparten liñas de traballo e intereses culturais similares.

Os intercambios poden ser de tres tipos:

  • Do Boletín Glaucopis con outras revistas ou boletíns de parecidas características.
  • De monografías e libros editados polo Instituto de Estudios Vigueses por compensación de volumes.
  • Da totalidade dos fondos editados (boletíns, monografías, libros, etc.) mediante acordo con institucións ou sociedades de similares características.

Para levar a cabo este intercambio é preciso establecer comunicación co Instituto de Estudios Vigueses a través de carta, fax ou correo electrónico nas direccións que se facilitan no apartado de contactos desta páxina web. Nesa comunicación debe sinalarse o tipo de publicación que interesa (Boletín Glaucopis ou calquera outro dos libros que editamos), xuntando un exemplar da revista ou libro obxecto do intercambio.